Atgal

Konkursas skyriaus vedėjo -gydytojo pareigoms

2023 01 12

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškis,  skelbia viešą konkursą VšĮ Rokiškio rajono ligoninės vidaus ligų profilio skyriaus vedėjo -gydytojo (pagal turimą licenciją) pareigoms eiti. Terminuota darbo sutartis penkerių metų kadencijai.

Pareigybės aprašymas

Darbo pobūdis:  planuoti skyriaus veiklos strategiją ir nustatyti uždavinius bei  užtikrinti nustatytų uždavinių  įgyvendinimą,  planuoti ir organizuoti  vidaus ligų profilio skyriaus  darbą, t.y. pavaldus personalo  darbo bei poilsio režimą, analizuoti skyriaus darbo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, planuoti skyriaus pareigybių etatinę struktūrą, žmogiškuosius išteklius, personalo kvalifikacijos kėlimą, koordinuoti visą  skyriaus gydomąjį darbą, užtikrinti tinkamą medicininės dokumentacijos pildymą; teikti antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas savo kompetencijos ribose pagal turimą su skyriaus  funkcijomis susijusios srities gydytojo specialisto medicinos praktikos licenciją (dirbti gydomąjį darbą), taip pat atlikti kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: būti įgijusiamsu vadovaujamojo skyriaus funkcijomis susijusios medicinos srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią  su skyriaus funkcijomis susijusios srities gydytojo specialisto medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika.

Kiti reikalavimai:

• būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar  asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

• mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), nuostatas;

• turėti ne mažesnę  kaip dvejų metų  darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros  paslaugų  teikimo srityje pagal įgytą išsilavinimą ir turimą galiojančią su skyriaus funkcijomis susijusios srities  gydytojo specialisto  medicinos praktikos licenciją.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

• gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

• užpildytą pretendento anketą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  (toliau – Aprašas) 1 priede;

• dokumentą, patvirtinantį dvejų metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje pagal įgytą išsilavinimą ir turimą su  skyriaus funkcijomis susijusios srities  gydytojo specialisto  medicinos praktikos licenciją.

Pretendentų dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės svetainėje.

Tikrinant pateikus dokumentus irkilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės interneto svetainėje,gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pokalbio metu pretendentų bus prašoma pristatyti numatomą vidaus ligų profilio skyriaus veiklos strategiją.

Darbo užmokestis:  6100 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių).

Detalesnė informacija apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje.

Informacija pasiteiravimui:  personalo specialistė Inga Vaičionienė, tel. (8 458) 55105, el. p. personalas@rokiskioligonine.lt