Atgal

Asmens duomenų apsauga

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės

duomenų apsaugos pareigūnas

Josifas Lovkys

Tel. +370 698 11214

El. p. [email protected]

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie Viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones yra Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, adresas V. Lašo g. 3, Rokiškis, Lietuvos Respublika, tel.: (8-458) 55101, el. pašto adresas: [email protected] (toliau – mes, Rokiškio rajono ligoninė).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, kadangi joje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims, kurie naudojasi mūsų teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis,  lankosi mūsų interneto svetainėje, vykdo komunikaciją su Rokiškio rajono ligonine ir kitokiu būdu pateikia mums savo asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, kadangi ateityje jos turinys gali keistis.

Ši Privatumo politika yra parengta remiantis šiais teisės aktais:

•                          Reglamentu;

•                          2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);

•                          Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtomis rekomendacijomis, gairėmis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima: duomenų rinkimo būdus, duomenų tvarkymo tikslus, tokius kaip: (i) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (ii) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą; (iii) komunikaciją elektroniniu paštu; (iv) slapukų naudojimą; (v) sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; (vi) pacientų tapatybės nustatymą; (vii) sutarčių sudarymą ir vykdymą; (viii) turto ir asmenų saugumo užtikrinimą (vaizdo stebėjimą); (ix) kokybės kontrolės ir tinkamo paslaugų suteikimo užtikrinimo (pokalbių telefonu įrašymas); x) lankytojų įsiskolinimų administravimą; xi) apklausų vykdymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas  gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais tvarkomiems asmens duomenims.

Jūsų duomenų rinkimo būdai

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo su Jumis pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:

•                          gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pavyzdžiui, kai registruojatės vizitams telefonu, internetu ar atvykus gyvai, naudojatės mūsų teikiamomis konsultacijų paslaugomis, atliekate tyrimus, naudojatės kitomis sveikatos priežiūros paslaugomis, atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais arba pateikiate mums savo gyvenimo aprašymą, siekdami kandidatuoti į atitinkamas darbo pozicijas;

•                          kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis arba patenkate į mūsų įstaigos teritoriją, pavyzdžiui, kai Jūs gydotės Rokiškio rajono ligoninėje ir (arba) lankotės mūsų teritorijoje;

•                          kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Rokiškio rajono ligoninė darbuotojų atrankos tikslu tvarko šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, turimą išsilavinimą, darbo patirtį, turimus gebėjimus, asmenines savybes bei kitą Jūsų CV (gyvenimo aprašyme) pateiktą informaciją, pavyzdžiui, Jūsų nuotrauką, gimimo datą, turimus pažymėjimus, įgūdžius bei kitą Jūsų pateiktą informaciją.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis dažniausiai trunka iki keturių mėnesių. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui pateiksite sutikimą, po atrankos pabaigos Jūsų CV (gyvenimo aprašymą) ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 2 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, po atrankos pabaigos taip pat saugosime Jūsų atskiro sutikimo pagrindu. Tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas prievoles, pavyzdžiui, galime tikrinti vadovaujančias pareigas siekiančių užimti asmenų nepriekaištingą reputaciją bei gauti tai patvirtinančius duomenis iš Specialiųjų tyrimų tarnybos. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Pabrėžtina, kad į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų, tokių kaip, vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris bei kita Jūsų siunčiamuose elektroniniuose laiškuose pateikta informacija, tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, tai yra, sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Patikiname, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys, visų pirma, bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei kt.

 

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, tokie kaip, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie konkretų įvykį, vizitą, aplinkybes, Jūsų patirtį bei kita Jūsų pateikta informacija, bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos ar paklausimo administravimo tikslu.

Jei Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiu ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi nustatytam tikslui pasiekti. Toks laikotarpis neviršija 1 metų.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t. y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau, tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus) skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti atitinkamas teisės aktas.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu tvarkomi šie paslaugų gavėjų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas,  asmens sveikatos duomenys (paciento ligos istorijos duomenys), informacija apie paskirtus medikamentus, vizitus, atstovo vardas, pavardė, telefono numeris.

Asmens duomenys yra saugomi 25 metų laikotarpį.

Paslaugų gavėjų duomenys gali būti gaunami iš šių šaltinių (taip pat tokiems gavėjams duomenys gali būti teikiami):

 • iš informacinės Valstybinės ligonių kasos sistemos SVEIDRA – asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, gydymo įstaiga ir gydytojas prie kurio pacientas priregistruotas, suteiktos paslaugos;
 • iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – asmens kodas, vardas, pavardė, nedarbingumo istorija;
 • iš Sveikatos apsaugos ministerijos E. sveikata sistemos – asmens kodas, vardas pavardė, ligos kodai, išrašyti vaistai;
 • iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos – asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, sveikatos duomenys;
 • iš sveikatos priežiūros įstaigų – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, sveikatos duomenys (paciento ligos istorijos duomenys).

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas, tačiau Jums pageidaujant gauti mūsų teikiamas paslaugas, tolesnį asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515, todėl jeigu nepateiksite savo duomenų, negalėsime teikti Jums paslaugų.

Pacientų tapatybės nustatymas

Siekdami įsitikinti mūsų pacientų asmens tapatybe bei tokiu būdu sveikatos priežiūros paslaugas teikti saugiai, sutarties pagrindu atliekame jų tapatybės identifikaciją, kai pacientai atvyksta į Rokiškio rajono ligoninę bei siekia užsiregistruoti konsultacijai, procedūroms, tyrimams, taip pat atvyksta į konsultacijas bei kitus vizitus, siekia gauti medikamentų bei kitą mūsų turimą informaciją, taip pat pacientų identifikacija yra atliekama jiems registruojantis sveikatos priežiūros paslaugoms nuotoliniu būdu. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, gimimo data ir (ar) asmens kodas, asmens tapatybės dokumento numeris, išdavimo ir galiojimo data, kita asmens tapatybės dokumente pateikta informacija, paciento suteikta informacija.

Kadangi šiuo tikslu duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas, Jums pageidaujant gauti Rokiškio rajono ligoninės teikiamas paslaugas turėsite pateikti reikiamą informaciją, kadangi priešingu atveju negalėsime Jums suteikti sveikatos priežiūros paslaugų. Šiuo tikslu duomenis saugosime 25 metus.

 Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite sudarydamas sutartį, pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, asmens kodą, gimimo datą, adresą, kitą informaciją, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums vykdant sutartį. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir sudaryti su Jumis sutarties.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties su Jumis pasibaigimo.

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Patalpų viduje (ties įėjimu į ligoninę, koridoriuose) bei teritorijoje aplink ligoninės pastatą yra vykdomas vaizdo stebėjimas, tam, kad būtų užtikrintas turto ir asmenų saugumas. Vaizdo stebėjimas vykdomas mūsų teisėto intereso pagrindu. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys yra asmenų atvaizdai bei kita vaizdo įraše matoma informacija. Vaizdo įrašai yra saugomi 30 dienų.

Kokybės kontrolės ir tinkamo paslaugų suteikimo užtikrinimas (pokalbių telefonu įrašymas)

Tam, kad būtų užtikrinami kokybės kontrolė ir tinkamas paslaugų suteikimas, yra įrašomi pokalbiai telefonu su Rokiškio rajono ligoninės registratūros darbuotojais. Pokalbių įrašymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu. Šiuo tikslu yra saugojami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, informacija apie pageidaujamas paslaugas, jų datas, laikus, pageidaujamus gydytojus bei kita Jūsų pokalbio metu pateikta informacija. Pokalbių įrašai yra saugomi 30 dienų.

 Lankytojų įsiskolinimų administravimas

Turėdami teisėtą interesą, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti esamus lankytojų  įsiskolinimus. Šiuo tikslu tvarkysime šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, informaciją apie suteiktas paslaugas, apmokėjimų, skolų informaciją. Duomenys apie įsiskolinimus yra saugomi 10  metų nuo visiško įsiskolinimo padengimo arba po skolos pripažinimo beviltiška.

Apklausų vykdymas

Rokiškio rajono ligoninė apklausos vykdymo tikslu tvarko šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie apsilankymą mūsų įstaigoje (pavyzdžiui, registracijos būdas, registracijos laukimo laikas, informacija apie priėmimo laukimo terminą bei kita informacija apie vizitą), lytį, amžių, informaciją apie patirtį, susijusią su korupcija medicinos srityje bei kitą informaciją (pavyzdžiui, kai kuriais atvejais- telefono numerį). Didžioji dalis apklausų yra anonimiškos, jų metu gauti duomenys yra saugomi pagal atitinkamo projekto dokumentaciją, kurios pagrindu yra vykdomos apklausos, įprastine tvarka šis terminas yra 5 metai.

Asmens duomenų apsauga

Siekdama užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Rokiškio rajono ligoninė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Mes, parinkdami ir įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujamės:

•                          ENISA gairėmis: https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing;

•                          gerosiomis informacinės saugos praktikomis;

•                          VDAI gairėmis: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/VDAI_saugumo_priemoniu_gaires-2020-06-18.pdf.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Aukščiau išvardintais tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, archyvavimo, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • priežiūros funkcijas atliekančioms valstybės institucijoms;
 • kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms.

 Asmens duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Rokiškio rajono ligoninė negalėtų Jums suteikti paslaugų, įgyvendinti nustatytų tikslų.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mūsų interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

 • Funkciniai slapukai (būtini). Šie slapukai yra būtini, kad veiktų interneto svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima Jus identifikuoti bei yra ištrinami Jums išėjus iš interneto svetainės.
 • Našumo slapukai. Šie slapukai mums leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai yra lankomasi interneto svetainėje bei reikalingi tam, kad nustatytumėme duomenų srauto šaltinius – turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti interneto svetainės veikimą. Našumo slapukai taip pat padeda atskirti, kurie interneto puslapiai yra lankomiausi bei matyti, kaip vartotojai naudojasi interneto svetaine. Tam Rokiškio rajono ligoninė naudoja „Google Analytics“ statistikos sistema. Pažymime, kad surinktos informacijos neplatiname, informacija yra anonimiška bei tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja.
 • Reklaminiai slapukai. Šie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią Jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus internete bei leidžia sužinoti, kuo Jūs domitės – tokiu būdu Jums gali būti pateikiama Jus dominanti reklama.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

SLAPUKO PAVADINIMAS

SLAPUKO PASKIRTIS

SLAPUKO SUKŪRIMAS IR GALIOJIMAS

CMSSESSID

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į interneto puslapį metu/ iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų interneto svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo momento

 cookiesLevelX

 Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų interneto svetainėje

Pateikus sutikimą/ Iki ištrynimo momento

 

_ga

 

 

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie interneto tinklalapio aktyvumą interneto svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis interneto svetainėje

Pateikus sutikimą/

2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius interneto puslapyje/

Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į interneto puslapį metu/

2 dienos

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

Apsilankydami mūsų interneto svetainėje Jūs turite teisę pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti (išskyrus funkcinius slapukus, kurie yra būtini interneto svetainės veikimui). Tai galite padaryti slapukų naudojimo parinkčių skiltyje, kuri yra pateikiama mūsų interneto svetainės lankytojams. Jums nepažymėjus langelio prie našumo ir (arba) reklaminių slapukų, t. y. nepateikus sutikimo dėl jų naudojimo – slapukai nebus įjungti. Platesnę informaciją apie slapukus rasite mūsų slapukų ir privatumo politikoje: https://www.rokiskioligonine.lt/duomenu-apsauga/.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Vadovaujantis Reglamentu, Jūs, kaip duomenų subjektas, galite pasinaudoti šiomis teisėmis: 

1Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. 

2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei, pavyzdžiui, nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. 

3Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai. 

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt. 

5. Teisė į duomenų perkėlimą.  T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. 

6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.  

7. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, dėl Jūsų, kaip kandidato, duomenų saugojimo po darbo atrankos pabaigos.

Savo teises galite įgyvendinti:

1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu: [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe. 

2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu: V. Lašo g. 3, LT-42106, Rokiškis, Lietuvos Respublika, Jūsų prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro. 

3. Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Rokiškio rajono ligoninėje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu: [email protected];  
 • adresu: V. Lašo g. 3, LT-42106, Rokiškis, Lietuvos Respublika.

Jeigu nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, elektroniniu paštu: [email protected].

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2021-04-20.

Slapukų politika

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainę.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Renkami duomenys

Naudodami slapukus renkame duomenis apie lankytojų veiksmus naršant mūsų svetainėje. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje toliau.

Surinktus duomenis apie „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ svetainės lankytojus. 

Slapukų naudojimas

Jums lankantis „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus. 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

 

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti, kas yra mūsų naudojami slapukai ir kokia jų paskirtis.

Seanso slapukai
Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai
Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.

Pirmosios šalies slapukai
Tai slapukai, kurie reikalingi, kad „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

Trečiųjų šalių slapukai
Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš „VšĮ Rokiškio rajono ligoninė“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neišsamius, netikslius savo duomenis.

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu [email protected] arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.