Atgal

Teisinė informacija


Covid-19 infekcijos kontrolės priemonių VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-72

Covid-19 infekcijos kontrolės priemonių VšĮ Rokiškio rajono
ligoninėje tvarkos aprašas

 1. COVID-19 infekcijos kontrolės priemonių VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje (toliau - Ligoninė) tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, pacientų srautų atskyrimo, testavimo, tyrimų atlikimo, Ligoninės darbuotojų asmens apsaugos priemonių dėvėjimo, pacientų lankymo tvarką, atšaukus ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės.
 2. Tvarkos aprašas parengtas siekiant užtikrinti viruso plitimo prevenciją Ligoninėje.
 3. Ligoninė, užtikrindama COVID-19 infekcijos kontrolę, vadovaujasi šiais teisės aktais: LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl vaikų ir suaugusių COVID- 19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarko aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-853 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiuo Aprašu.
 4. Vadovaujantis 2022 m. gegužės 2 d. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-138 Ligoninėje uždaromas Vidaus ligų skyriaus Covid-19 padalinys, skirtas koronaviruso infekcija sergančių pacientų gydymui.
 5. Pacientai, kuriems kliniškai ir laboratoriškai diagnozuota vidutinės ar sunkios formos COVID-19 infekcija, nukreipiami stacionariniam gydymui į Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinį skyrių.
 6. Pacientai, sergantys lengva COVID-19 ligos forma, išleidžiami ambulatoriniam gydymui šeimos gydytojo priežiūrai.
 7. Ligoninės Vidaus ligų skyriuje įrengiamos 2 izoliacinės palatos pacientams, sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma, kuriems būtinas stacionarinis kitų ūmių ar lėtinių susirgimų paūmėjimo gydymas.
 8. Hospitalizuotam pacientui patvirtinus COVID-19 ligą, jis izoliuojamas į atskirą palatą, privalo dėvėti medicininę veido kaukę arba respiratorių, negali išeiti iš palatos.
 9. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje naikinamas „nešvarus“ skyriaus padalinys. Karščiuojantiems pacientams ar įtarus COVID-19 infekciją, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti „švaraus“ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus izoliaciniame kabinete.
 10. Ligoninėje COVID-19 ligos diagnostikai nebeatliekami PGR testai. Šios ligos diagnostikai naudojami greitieji SARS-CoV-2 antigeno testai.
 11. Greitieji SARS-CoV-2 antigeno testai gydytojo sprendimu atliekami asmenims, turintiems COVID-19, ūminių kvėpavimo takų infekcijos ar gripui būdingų simptomų. Kitais atvejais - gydančio gydytojo sprendimu.
 12. Hospitalizuotus pacientus Ligoninėje leidžiama lankyti darbo dienomis nuo 14 iki 18 vai., išeiginėmis ir švenčių dienomis nuo 14 iki 16 vai., išskyrus anestezijos-reanimacijos skyrių, kuriame lankymo valandos: darbo dienomis nuo 11.30 iki 12 vai., išeiginių ir švenčių dienomis nuo 14 iki 14.30 vai.
 13. Asmenys, atvykstantys į Ligoninę lankyti hospitalizuoto paciento, negali turėti ūminių kvėpavimo takų infekcijos simptomų, privalo dėvėti veido apsaugos priemones, prieš patekdami j skyrių ir išeidami iš jo privalo dezinfekuoti rankas.
 14. Apsaugos priemonių dėvėjimas nėra privalomas tik negalią turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.
 15. Skyrių vyresniosios slaugytojos privalo užtikrinti galimybę dezinfekuoti rankas visiems įstaigoje besilankantiems asmenims.
 16. Ligoninės bendrose erdvėse visiems asmenims - darbuotojams, pacientams, medicininių veido kaukių ar respiratorių dėvėjimas yra rekomendacinio pobūdžio.
 17. COVID-19 liga sergantį pacientą gydantis, taikantis invazinius ir neinvazinius diagnostikos bei gydymo metodus, imantis organizmo skysčius diagnostiniams tyrimams ar su pacientu tiesiogiai kontaktuojantis medicinos personalas privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, veido skydelį ar akinius, apsaugines pirštines ir vienkartinį chalatą.
 18. Ligoninė, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrina Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatas.
 19. Už Aprašo nuostatų pažeidimą, netinkamą jų vykdymą, atsakingi darbuotojai gali būti traukiami atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
 20. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus įsakymu.
PSD
Nutrūkus gyventojų privalomajamsveikatos draudimui (PSD), kitą kalendorinį mėnesį asmuo gauna visas sveikatos priežiūros paslaugas, bet iki to mėnesio paskutinės dienos privalosusitvarkyti PSD (įsidarbinti, įgyti draustumą valstybėslėšomis arba pats susimokėti PSD įmoką).
 
Jeiiki paskutinėskalendoriniomėnesio dienos gyventojas nesusitvarkė PSD, už jam nemokamai suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas bus
išieškoma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondobiudžetui teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Telefonas gyventojams (8 5) 232 2222
El. paštas [email protected] arba atvykus į PanevėžioTLK ar kreipusis į ligonių kasų atstovą Jūsų mieste
Pavojingųjų medicininių atliekų naudojimas (nukenksminimas) VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje

INFORMACIJA apie VšĮ Rokiškio rajono ligoninės planuojamos ūkinės veiklos

„PAVOJINGŲJŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMAS (NUKENKSMINIMAS) VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖJE” atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2015 – 10 - 20

1.  Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, V. Lašo g. 3, Rokiškis, tel. (8 458) 55095, (8 458) 55101.

2.  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pavojingųjų medicininių atliekų naudojimas (nukenksminimas) VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje.

3.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškis, V. Lašo g. 3.

4.  Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus priimta atrankos išvada (2015-10-16 rašto Nr. (15.5)-A4-11554): planuojamai ūkinei veiklai – pavojingųjų medicininių atliekų naudojimas (nukenksminimas) VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, V. Lašo g. 3, Rokiškyje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.  Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, V. Lašo g. 3, Rokiškyje, tel. (8 458) 55095, (8 458) 55101, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

6.  Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriui, Žvaigždžių g. 21, Panevėžyje, tel. (8 45) 58 1431. Pasiūlymų teikimo terminas: 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, V. Lašo g. 3, Rokiškyje, tel. (8 458) 55095, (8 458) 55101, Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriuje, Žvaigždžių g. 21, Panevėžyje, tel. (8 45) 58 1431, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas)      

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti

Finansinė parama:

Finansinės paramos gydytojams rezidentams ir studijuojantiems sveikatos priežiūros specialistams, planuojantiems atvykti dirbti į Rokiškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašas

Dėl finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Prašymas dėl finansinės paramos gydytojui skyrimo

Siekiant mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams pradėtas įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr.08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektas. Šiuo projektu siekiama pritraukti jaunus specialistus į sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose jų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo rezidento  studijų nurodyta studijų kaina.

    Projekto pagrindinė veikla :

 • Šeimos gydytojų;
 • Gydytojų kardiologų;
 • Gydytojų neurologų;
 • Gydytojų pulmonologų
rezidentūros studijų finansavimas.

 

Rezidentams, negavusiems Valstybės finansavimo, rekomenduojame naudotis projekte siūloma finansine parama ir kviečiame prisijungti prie  VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų kolektyvo.

Išsamesnė informacija:

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė

Tel. 8 458 55101

El.p.: [email protected];

        [email protected].

Informaciją apie įstaigas, teikiančias visų profilių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas
INFORMACIJĄ APIE ĮSTAIGAS, TEIKIANČIAS VISŲ PROFILIŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO PASLAUGAS, RASITE:
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOSTINKLALAPYJE: http://evs.vlk.lt;
PARAŠĘ ELEKTRONINĮ LAIŠKĄ ADRESU: [email protected];
AR PASKAMBINĘ TELEFONU:   +370 5 232 2222.
Informaciją apie gydymo įstaigų personalo Medicinines normas
INFORMACIJĄ APIE GYDYMO ĮSTAIGŲ PERSONALO MEDICININES NORMAS, RASITE:
VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TINKLALAPYJE: http://vaspvt.sam.lt;
PARAŠĘ ELEKTRONINĮ LAIŠKĄ ADRESU: [email protected];
AR PASKAMBINĘ TELEFONU:   +370 5 2615177.
Dėl pacientų teisės kreiptis į valstybinę akreditavimo tarnybą

 Dėl paciento (jo atstovo) teisės skųsti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą į pateiktą paciento (jo atstovo) skundą

Akreditavimo tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, reikalavimų, vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimus, kurių metu nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams.

Į pacientų skundus nagrinėjančią Akreditavimo tarnybą pacientai (jų atstovai) turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos paciento teisės. Jeigu pacientui kyla abejonių dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir / ar galimai pažeistų paciento teisių, pirmiausia su skundu reikėtų kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurią skundžiate (1). Atkreipiame dėmesį, kad pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jeigu paciento netenkintų įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, jis turi teisę kreiptis į Akreditavimo tarnybą, pridedant įstaigos atsakymą ar jo kopiją.

Kreipiantis į Akreditavimo tarnybą, reikalinga laikytis nustatytos tvarkos (2) – skunde turi būti nurodytas adresatas, paciento vardas ir pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės, pažymėta skundo surašymo data, skundas turi būti pasirašytas (asmens parašu, o skundą teikiant elektroniniu paštu – elektroniniu parašu). Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo į skundą kopija (jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija) ir paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Tuo atveju, kai skundas siunčiamas paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu, prie skundo turi būti pridėtos paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ar kt.). Pasirašant skundą elektroniniu parašu neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Informaciją, kaip dokumentą galima pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti interneto svetainėje www.dokobit.lt ir kituose elektroninių dokumentų pasirašymo portaluose.

Jei pacientas miręs, skundą teikiantis asmuo turi pateikti paciento mirties liudijimą, atstovo asmens tapatybę (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu skundas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėtos paciento mirties liudijimo ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, atstovaujančio advokato ar kt.).

Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, todėl kaip atstovavimą patvirtinantį dokumentą reikėtų pateikti įpėdinio statusą patvirtinantį dokumentą – notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą arba sutuoktiniui – santuokos liudijimą, tėvams arba vaikams – gimimo liudijimą, jei keitėsi pavardė, taip pat ir santuokos liudijimą.

Akreditavimo tarnyba, nustačiusi skundų pateikimo trūkumus, pacientus (jų atstovus) raštu informuoja apie šių trūkumų pašalinimo būdus, suteikiant 30 kalendorinių dienų trūkumų pašalinimo terminą. Tuo atveju, kai į Akreditavimo tarnybą kreipiamasi nesilaikant privalomos skundų pateikimo tvarkos (pirmiausia su skundu nesikreipiama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), paciento (jo atstovo) skundas paliekamas nenagrinėtu. Apie tai raštu pranešama pacientui (jo atstovui), nurodant Akreditavimo tarnybos sprendimo apskundimo tvarką. Tačiau tai nereiškia, kad pacientas netenka teisės skųstis dėl galimai nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – šiuo atveju pacientui pasiūloma pirmiausia kreiptis su skundu į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje buvo teikiamos paslaugos, sulaukti šios įstaigos atsakymo ir, jeigu atsakymas paciento netenkina, nustatyta tvarka jį apskųsti Akreditavimo tarnybai.

 

_____________________________________________________________________

1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalis.

2. Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 papunkčiai.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimo priemonių planas 2023–2024 m.

PATVIRTINTA

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus

2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-144

 

VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  2023–2024 m.

 

 VšĮ Rokiškio rajono ligoninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimo priemonių plano tikslas – mažinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles, gerinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą,  efektyviai panaudojant turimus išteklius, vykdant ir įgyvendinant priemones, šalinančias eilių susidarymo priežastis.

 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių susidarymo pas gydytojus specialistus priežastys:

 • Nepakankamas teisinis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reglamentavimas.
 • Dideli gydytojų specialistų darbo krūviai.
 • Asmens sveikatos priežiūros specialistų trūkumas.
 •  Netolygus gydytojų specialistų pasiskirstymas.
 •  Neadekvatus apmokėjimas asmens sveikatos priežiūros specialistams už asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 •  Informacinių sistemų veikimo problemos (ESPBI IS, SVEIDRA, IPR IS, HIS).
 •  Nepakankamas šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų tarpusavio bendradarbiavimas.
 •  Mažas pacientų informuotumas apie galimybes gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir žemas sveikatos raštingumas.

 

 

Priemonės

Priemonių įgyvendinimo laikotarpis

Atsakingi asmenys

Vykdyti registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priemones:

 

 

Per IPR:

 

 

Vykdyti registraciją kiekvieną darbo dieną registratūros darbo laiku registratūroje ir telefonu, kiekvieną dieną per IPR ir HIS neribotam pacientų, turinčių gydytojo siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, skaičiui.

2023-2024

Registratorės,

IT specialistas

Pateikti laisvus gydytojų specialistų konsultacijų laikus per IPR.

2023-2024

Skyriaus vedėjas, vyresn. skyriaus slaugytoja,

 IT specialistas

Patvirtinti registraciją ir priminti apie vizitą SMS žinute, elektroniniu paštu.

2023-2024

Registratorės,

IT specialistas

 

Registruoti pacientus iš laukiančiųjų eilių į atsilaisvinusias vietas konsultacijai.

2023-2024

Registratorės

Tobulinti telefoninių skambučių centrų veiklą:

 

 

Pagal poreikį, įsivesti naujas papildomas telefonų linijas pagal ASPĮ poreikį, tobulinti esamus ir kurti naujus skambučių centrus.

2023-2024

IT specialistas

Pagal poreikį, įdarbinti papildomus registratorius, atsiliepiančius telefonu

 

2023-2024

Vadovas,

skyriaus vedėjas

Ilginti registratūros darbo laiką pagal poreikį.

 

2023-2024

Skyriaus vedėjas

Įdiegti perskambinimo funkcijas neprisiskambinusiems į registratūrą pacientams.

2023-2024

IT specialistas

Pacientui paskambinus telefonu, nesant laisvų vietų, pacientą įrašyti į laukiančiųjų eilę.

2023-2024

Registratorės

Susisiekti su pacientu atsiradus laisvai konsultacijos vietai (telefonu ar kitomis priemonėmis).

2023-2024

Registratorės

Vykdyti ASPĮ nusimatytas gydytojų specialistų konsultacijų prieinamumo gerinimo priemones:

 

 

Vertinti atskirų specialistų paslaugų poreikį ir, esant galimybei, pritraukti papildomą šių specialistų skaičių. Numatyti ir įsteigti papildomus etatus.

2023-2024

Vadovas, skyriaus vedėjas

Didinti išplėstinių gydytojų specialistų konsultacijų, kurių metu atliekami papildomi tiriamieji ir gydomieji veiksmai, dalį, pagal poreikį

2023-2024

Skyriaus vedėjas

Esant galimybei, sudaryti pacientams galimybę gauti kelias tarpusavyje susijusias gydytojų specialistų konsultacijas tą pačią dieną.

2023-2024

Registratorės

Koreguoti gydytojų specialistų darbo grafikus, atsižvelgiant į atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles.

2023-2024

Skyriaus vedėjas

Pagal poreikį ir galimybes prailginti ambulatorinio struktūrinio padalinio, kuriame teikiamos ambulatorinės gydytojų specialistų konsultacijos, darbo laiką.

2023-2024

Vadovas, skyriaus vedėjas

Analizuoti gydytojų specialistų konsultacijų trukmę atsižvelgiant į paciento kreipimosi priežastį bei pagal atliktos analizės rezultatus peržiūrėti gydytojų specialistų konsultacijai skirtą laiką (konsultacijos trukmę). Esant tikslingumui, pagal ASPĮ poreikį, diferencijuoti konsultacijų trukmę.

2023-2024

Skyriaus vedėjas

Įdiegti priemones, skirtas nuotolinių gydytojų specialistų konsultacijų skaičiui didinti, sumažinti pakartotinių kontaktinių pacientų vizitų skaičių.

2023-2024

Vadovas,

skyriaus vedėjas,

IT specialistas

Vykdyti ASPĮ pacientų laukimo eilių stebėseną ir analizę bei aptarimus.

2023-2024

Skyriaus vedėjas,

skyriaus vyresn. slaugytoja

Identifikuoti ir kitas, plane nenumatytas eilių susidarymo ASPĮ priežastis, parengti ir įgyvendinti ASPĮ asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimo priemonių planą.

2023-2024

Vadovas,

Skyriaus vedėjas, skyriaus vyresn. slaugytoja

Tobulinti informacijos apie eiles gydytojų specialistų konsultacijoms gauti viešinimo procesus.

 

2023-2024

IT specialistas

Formuoti pacientų aptarnavimo kultūrą:

 

 

Vykdyti medicinos personalo mokymus pacientų aptarnavimo klausimais.

2023-2024

Vadovas, skyriaus vedėjas,

skyriaus vyresn. slaugytoja

Vykdyti pacientų aptarnavimo stebėseną, vertinimą, analizavimą, išvadų aptarimą.

2023-2024

Skyriaus vedėjas, skyriaus vyresn. slaugytoja

Organizuoti tikslinius mokymus plėtojant konfliktų valdymo, bendravimo įgūdžius.

2023-2024

Skyriaus vedėjas, skyriaus vyresn. slaugytoja

 

-------------------------------------------