Atgal

Covid-19 infekcijos kontrolės priemonių VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje tvarkos aprašas

2022 05 10

PATVIRTINTA VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-72

Covid-19 infekcijos kontrolės priemonių VšĮ Rokiškio rajono
ligoninėje tvarkos aprašas

 1. COVID-19 infekcijos kontrolės priemonių VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje (toliau - Ligoninė) tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, pacientų srautų atskyrimo, testavimo, tyrimų atlikimo, Ligoninės darbuotojų asmens apsaugos priemonių dėvėjimo, pacientų lankymo tvarką, atšaukus ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės.
 2. Tvarkos aprašas parengtas siekiant užtikrinti viruso plitimo prevenciją Ligoninėje.
 3. Ligoninė, užtikrindama COVID-19 infekcijos kontrolę, vadovaujasi šiais teisės aktais: LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl vaikų ir suaugusių COVID- 19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarko aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-853 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiuo Aprašu.
 4. Vadovaujantis 2022 m. gegužės 2 d. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-138 Ligoninėje uždaromas Vidaus ligų skyriaus Covid-19 padalinys, skirtas koronaviruso infekcija sergančių pacientų gydymui.
 5. Pacientai, kuriems kliniškai ir laboratoriškai diagnozuota vidutinės ar sunkios formos COVID-19 infekcija, nukreipiami stacionariniam gydymui į Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinį skyrių.
 6. Pacientai, sergantys lengva COVID-19 ligos forma, išleidžiami ambulatoriniam gydymui šeimos gydytojo priežiūrai.
 7. Ligoninės Vidaus ligų skyriuje įrengiamos 2 izoliacinės palatos pacientams, sergantiems besimptome COVID-19 ligos forma, kuriems būtinas stacionarinis kitų ūmių ar lėtinių susirgimų paūmėjimo gydymas.
 8. Hospitalizuotam pacientui patvirtinus COVID-19 ligą, jis izoliuojamas į atskirą palatą, privalo dėvėti medicininę veido kaukę arba respiratorių, negali išeiti iš palatos.
 9. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje naikinamas „nešvarus“ skyriaus padalinys. Karščiuojantiems pacientams ar įtarus COVID-19 infekciją, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikti „švaraus“ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus izoliaciniame kabinete.
 10. Ligoninėje COVID-19 ligos diagnostikai nebeatliekami PGR testai. Šios ligos diagnostikai naudojami greitieji SARS-CoV-2 antigeno testai.
 11. Greitieji SARS-CoV-2 antigeno testai gydytojo sprendimu atliekami asmenims, turintiems COVID-19, ūminių kvėpavimo takų infekcijos ar gripui būdingų simptomų. Kitais atvejais - gydančio gydytojo sprendimu.
 12. Hospitalizuotus pacientus Ligoninėje leidžiama lankyti darbo dienomis nuo 14 iki 18 vai., išeiginėmis ir švenčių dienomis nuo 14 iki 16 vai., išskyrus anestezijos-reanimacijos skyrių, kuriame lankymo valandos: darbo dienomis nuo 11.30 iki 12 vai., išeiginių ir švenčių dienomis nuo 14 iki 14.30 vai.
 13. Asmenys, atvykstantys į Ligoninę lankyti hospitalizuoto paciento, negali turėti ūminių kvėpavimo takų infekcijos simptomų, privalo dėvėti veido apsaugos priemones, prieš patekdami j skyrių ir išeidami iš jo privalo dezinfekuoti rankas.
 14. Apsaugos priemonių dėvėjimas nėra privalomas tik negalią turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.
 15. Skyrių vyresniosios slaugytojos privalo užtikrinti galimybę dezinfekuoti rankas visiems įstaigoje besilankantiems asmenims.
 16. Ligoninės bendrose erdvėse visiems asmenims - darbuotojams, pacientams, medicininių veido kaukių ar respiratorių dėvėjimas yra rekomendacinio pobūdžio.
 17. COVID-19 liga sergantį pacientą gydantis, taikantis invazinius ir neinvazinius diagnostikos bei gydymo metodus, imantis organizmo skysčius diagnostiniams tyrimams ar su pacientu tiesiogiai kontaktuojantis medicinos personalas privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, veido skydelį ar akinius, apsaugines pirštines ir vienkartinį chalatą.
 18. Ligoninė, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrina Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatas.
 19. Už Aprašo nuostatų pažeidimą, netinkamą jų vykdymą, atsakingi darbuotojai gali būti traukiami atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
 20. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus įsakymu.