Atgal

Konkursas skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms

2023 01 12

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškis skelbia viešą konkursą VšĮ Rokiškio rajono ligoninės vidaus ligų profilio skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms eiti.

Pareigybės aprašymas

Darbo pobūdis: koordinuoti slaugos procesą skyriuje; organizuoti,  užtikrinti ir kontroliuoti skyriaus pavaldžių darbuotojų darbą, t.y. pavaldaus personalo darbo bei poilsio režimą, slaugos personalo kvalifikacijos kėlimą; užtikrinti savo ir pavaldaus personalo teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tinkamą medicinos ir higienos normų  reikalavimų vykdymą, pacientų slaugą ir asmens higieną; užtikrinti tinkamą slaugos medicininės dokumentacijos pildymą; kontroliuoti vaistinių preparatų paskirstymą, tinkamą laikymą ir naudojimą, vykdyti  vaistų, medicininių ir slaugos priemonių apskaitą; analizuoti skyriaus darbo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, teikti siūlymus įstaigos vadovui dėl pavaldžių darbuotojų etatinės struktūros, žmogiškųjų išteklių racionalaus panaudojimo, taip pat atlikti kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: būti įgijusiam ne žemesnį kaip aukštesnįjį slaugos išsilavinimą  ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, turėti  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika.

Kiti reikalavimai:

• būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar  asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

• mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), nuostatas;

• turėti ne mažesnę  kaip vienerių  metų darbo patirtį slaugos srityje ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos  licenciją.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

• gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

• užpildytą pretendento anketą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  (toliau – Aprašas) 1 priede;

• dokumentą, patvirtinantį vienerių metų darbo patirtį slaugos srityje pagal įgytą išsilavinimą ir turimą galiojančią bendrosios slaugos praktikos  licenciją.

Pretendentų dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės interneto svetainėje.

Tikrinant pateikus dokumentus irkilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės interneto svetainėje,gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pokalbio metu pretendentų bus prašoma pristatyti numatomą vidaus ligų profilio skyriaus veiklos strategiją.  

Darbo užmokestis: 1900  Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių).

Detalesnė informacija apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje.

Informacija pasiteiravimui: personalo specialistė Inga Vaičionienė, tel. (8 458) 55105, el. p. personalas@rokiskioligonine.lt