Atgal

Konkursas teisininko pareigoms užimti

2021 04 29

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškis skelbia konkursą teisininko pareigoms užimti.

 

PATVIRTINTA

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-84

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS
TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Teisininką į pareigas teisės aktų nustatyta tvarka viešo konkurso būdu priima ir šių pareigų atleidžia įstaigos vadovas.
  2. Teisininkas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui.
  3. Savo darbe teisininkas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, VšĮ Rokiškio rajono ligoninės įstatais, direktoriaus įsakymais, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitomis vidaus tvarkomis, kokybės vadybos sistemos dokumentais, šiuo pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės reikalavimų ir funkcijų vykdymą. 
  4. Teisininkas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą, etikos reikalavimų, asmens duomenų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

  1. Teisininkas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1.  būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2.   mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo” (Žin., 2003, Nr. 123-5618);

5.3.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties bakalauro ar magistro arba vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.4.  turėti ne mažesnę kaip dvejų metų teisinio darbo patirtį.

  1. Teisininkas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

6.1.     išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindines nuostatas ir principus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą, darbo santykių, asmens duomenų apsaugos klausimų reguliavimą;

6.2.     sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti bei naudotis kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

6.3.     gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, vertinti darbų svarbumą ir skubumą, identifikuoti ir spręsti darbe iškylančias problemas, analitiškai jas apibendrinti bei įvertinti, gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas;

6.4.     gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus;

6.5.     būti nepriekaištingos reputacijos, t. y., neturėti galiojančių nuobaudų profesinės etikos srityje.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Teisininkas vykdo šias funkcijas:

7.1.  rengia jo kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų Ligoninės vidaus norminių dokumentų projektus, vykdo teisės aktų ir kitų Ligoninėje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę;

7.2.   teikia pastabas / pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Ligoninės parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus, taip pat kitais įstaigos veiklos tobulinimo klausimais;

7.3. informuoja Ligoninės darbuotojus apie teisės aktų pakeitimus;

7.4. konsultuoja Ligoninės darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių jų funkcijas, taikymo klausimais;

7.5. vykdo privačių interesų deklaravimo administravimo, konsultavimo ir kontrolės funkcijas;

7.6. kompetencijos ribose vertina, ar Ligoninėje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų, saugo einant pareigas sužinotą, jam patikėtą konfidencialią informaciją;

7.7.  rengia Ligoninės sutarčių projektus, vertina sutarčių atitikimą teisės aktų reikalavimams;

7.8.  dalyvauja vidaus medicininio audito grupės veikloje, kitų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

7.9.  pavaduoja personalo specialistą jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ir pan. laikotarpiais;

7.10.   rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;

7.11.   atstovauja Ligoninės interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;

7.12.   nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus;

7.13.   dalyvauja rengiant darbuotojų pareigines instrukcijas, padalinių nuostatus;

7.14.   kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Ligoninės archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

7.15.   rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Ligoninės direktoriui;

7.16.   dalyvauja įgyvendinant korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras;

7.17.   bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

7.18.   kelia ir tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

7.19.   laikosi darbo drausmės, darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų,  kontroliuoja bei užtikrina pavaldaus personalo (kai toks yra) darbų saugos ir darbo drausmės reikalavimų laikymąsi, tinkamą vykdymą;

7.20.   laiku ir kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus raštu ir žodžiu, siekiant Ligoninės strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

 

 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti konkurse;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitikį kvalifikaciniams reikalavimams;

• gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

• užpildytą pretendento anketą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priede;

• dokumentą, patvirtinantį dvejų metų teisinio darbo patirtį.

 

Darbo užmokestis nuo 1288 Eur iki 2228,80 Eur (neatskaičius mokesčių).

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Detalesnė informacija apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje.

 

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės interneto svetainėje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimas ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, minėtas terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.   

 

Informacija pasiteiravimui: administracija@rokiskioligonine.lt

tel. 8 458 55101.